Финансови Инструменти

Ф инансовият инструмент е всеки актив или група активи, които може да се търгуват. Способността да се купува и продава е част от дефиницията на финансов инструмент, както и фактът, че те може да се търгуват анонимно между хора, които никога не са се срещали.

Те обикновено са идентични на много други активи, като акции в същата компания и са в стандартизирана форма. Някои носят права на доход, например облигациите, или права на глас в делата на компанията, например акциите, а други не.

Освен конвенционалните финансови инструменти като акции, облигации, стоки и инструменти на паричните пазари, съществуват и деривати като фючърси и опции, чиято стойност се свързва с тази на "основните" инструменти от които те са получени, откъдето идва и името им. Търговските книжа и пакети от заеми също са финансови инструменти.

Финансовите инструменти дават право на техните собственици да получат бъдещи финансови приходи. Финансовите инструменти могат да бъдат право на собственост върху компания (както е при акциите), иск върху изплащането на сума пари, взета назаем, акумулираните лихви, или друго.

СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ СЛЕД ДОГОВОРИ С ИП, УД И БАНКИ


Акции, приети за търговия на Българската фондова борса - София („БФБ”)


Права при увеличаване на капитала на дружества-емитенти на акции;


Общински облигации и корпоративни облигации емитирани от български дружества, които се търгуват на БФБ и на международни регулирани пазари;


Български съкровищни бонове и други държавни облигации;


Дялове/акции от колективни инвестиционни схеми;


Компенсаторни инструменти;


ОTC деривативни инструменти върху лихвени проценти или валута;


Инструменти на паричния пазар, включително ОТС инструменти на паричния пазар.

Български съкровищни бонове и други държавни облигации.
Това са ценни книжа, съдържащи принципните правни характеристики на корпоративните и общински облигации, но отличаващи се основно по това, че техният емитент е Българската държава. Освен това, основният пазар на който се търгуват са първичните и вторични пазари, организирани по реда на закона.

В тази категория се включват разнообразни финансови инструменти, с различна специфика и рисков характер, като лихвени и валутни суапове и различни по-сложни финансови инструменти, създадени на тяхна основа.

ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ

Eфективно планиране

Способността за ефективно планиране, оценка и контрол на текущите дейности и инвестициите в развитие на бизнеса е от решаващо значение за всяка индустрия в съвременната динамично променяща се бизнес среда. За тази цел предлагаме на мениджмънта на компаниите услуги за финансов анализ, прогнозиране и оценка на бизнеса. Нашата експертиза включва задълбочен анализ на финансовите отчети и показатели на дружествата и изготвянето на препоръки за повишаване на тяхната ефективност.

Aналитично направление

В тясно сътрудничество с нашето аналитично направление, ММС Анализи, съдействаме за предприемането на нови инициативи. Извършваме анализ на основните допускания, дефинираме ключовите фактори за растеж и характеристиките на бизнес модела и изграждаме хипотези. Резултатите от този процес са основни инструменти в предпроектните проучвания и предоставят солидна база за успешната реализация и последващо наблюдение и контрол на дейностите по съответния проект.