Kонсултантски услуги

parallax background
 
Е кипът на „Етик Финанс“ АД, гр. Пловдив, ангажиран с консултантските услуги, има дългогодишен опит в областта на консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия.

Имаме удоволствието да предложим на своите потенциални клиенти следните консултантски услуги:

Консултации, съдействие и изготвяне на цялостна документация при преобразуване на търговски дружества чрез:
а/ вливане;
б/ сливане;
в/ разделяне;
г/ отделяне;
д/ отделяне на еднолично търговско дружество;
е/ промяна на правната форма на търговски дружества.

Подготовка на проспекти за първично публично предлагане на акции на капиталовите пазари – български и чуждестранни.

Изготвяне на проспекти за допускане до търговия на емисии облигации.

Консултации и подготовка на документация за придобиване статут на публични дружества от страна на непублични и листване на емисии акции от капитала им на фондовата борса.

Консултации относно капиталовата структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси на публични и непублични дружества.

Консултации и съдействие при придобиване на предприятия.

Изготвяне на документи за банково кредитиране:
Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;
Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.
Допълнителни услуги, свързани изготвяне на документи за банково кредитиране

Безплатна регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД, кооперации, сдружения, асоциации, федерации, клъстери, фондации и т.н. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Безплатната услуга се предоставя след сключване на договор за абонаментно счетоводно, ТРЗ и консултантско обслужване на новата фирма, на конкурентни цени.


ПОРТФОЛИО


ПЪРВОТО В БЪЛГАРИЯ ВЛИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ, БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ДРУЖЕСТВА - Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на публичното дружество „Тех парк Оптела” АД, гр. Пловдив, чрез вливане на шест дружества в него, две от които също публични:
„Корпорация Унимаш” АД, гр. Пловдив - публично
„ЗММ Металик” АД, гр. Пазарджик - публично
"Унимаш индъстрис” АД, гр. Пловдив
„Металик Приват” АД, гр. Пазарджик
„Лазерни и оптични технологии 2000” АД, гр. Пловдив
„Норекс 1” ЕООД, гр. Пловдив


Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на „Орфей клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив, чрез вливане на три дружества в него:
„Център за здраве и дълголетие Орфей” АД, гр. Смолян
„Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД – гр. Смолян
„Юндола 21” АД, гр. Велинград

Увеличение на капитала на „Орфей клуб Уелнес” АД чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/, придобиване статут на публично дружество и листване на борсата - подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO.


Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на „Унимаш индъстрис” АД, гр. Пловдив чрез вливане на две дружества в него:
„Елтек” АД, гр. Бяла
„Високотехнологичен парк Хебър” АД, гр. Пловдив


Консултации и цялостно провеждане на процедура по преобразуването на публичното дружество „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД чрез отделяне на еднолично търговско дружество „Атлас Финанс” ЕАД – също публично дружество.


Изготвяне на документация за лицензиране на "Атлас Финанс" ЕАД като финансова институция от Българска народна банка.


Увеличаване на капитала на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/ - подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO.


Увеличение на капитала на публичното дружество „ЗММ Металик” АД, гр. Пазарджик чрез първично публично предлагане на акции на Българска фондова борса /IPO/ - подготовка на проспекта и провеждане на цялостната процедура на IPO.


Изготвяне на проспект за увеличение на капитала чрез IPO на „Тех парк Оптела” АД , гр. Пловдив.


Изготвяне на документация за лицензиране на "Съединение Асет Мениджмънт" АД като управляващо дружество от Комисия за финансов надзор.


Изготвяне на документация за лицензиране на "Аркус Асет Мениджмънт" АД като управляващо дружество от Комисия за финансов надзор и документи за издаване на разрешение за организиране и управление на два договорни фонда.


Текущо и цялостно обслужване на публични и непублични дружества – правно, счетоводно, административно и т.н.


Експертизата ни често служи за нуждите на различни заинтересовани страни, включително потенциални инвеститори и кредитори, партньори, клиенти, обществото. Сделки като сливания и придобивания, инвестиции на зелено и продажбата на предприятия са неизбежно придружени от задълбочен финансов анализ, прогнозиране и оценка.


Анализ на капиталовата структура и ликвидността;


Анализ на приходите и източниците на приходи;


Анализ на разходите и източниците на разходи;


Анализ на паричните потоци на фирмата;


Анализ на финансовите показатели на фирмата – Показателите за ликвидност и задлъжнялост: Current Ratio; Quick/Acid Test Ratio; Free Cash Flow Ratio. Показателите за обращаемост на активите: Total Asset Turnover Ratio; Working Capital Turnover Ratio; Inventory Turnover Ratio; Receivables Turnover Ratio. Показателите за рентабилност на фирмената дейност: Profit Margin Ratio; Operating Profit Margin Ratio. Показателите за възвръщаемост: Return on Assets; Return on Equity; Return on Investments (The Du Pont Identity);


Краткосрочно и дългосрочно финансово прогнозиране и планиране;


Изготвяне на стратегии за увеличаване на приходите и рентабилността;


Изготвяне на стратегии за намаляване на разходите;


Анализ на ликвидността и финансовия левъридж, анализ на оперативния левъридж;


Анализи на чувствителността, SWOT анализи;


Анализ на Критичната точка;